سال ١٣٤٩

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٩

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1349 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- نمایشگاه جهانی اوساکا

  3- طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

  4- افتتاح دفتر بین المللی برن

  5- سال بهره وری

  6- پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

  7- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

  8- همکاری عمران منطقه ای

  9- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

  10- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

  11- پیکار با بیسوادی

  12- کنگره بین المللی معماری

  13- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

  14- کنگره انجمنهای شهرستانها

  15- روز ملل متحد (18)

  16- بیست و ششمین انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

  17- جشن فرهنگ و هنر

  18- هفته کودک

  19- انقلاب سفید

  20- کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

  21- پنجاهمین سالروز سوم اسفند

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1349 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- نمایشگاه جهانی اوساکا

  3- طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

  4- افتتاح دفتر بین المللی برن

  5- سال بهره وری

  6- پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

  7- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

  8- همکاری عمران منطقه ای

  9- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

  10- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

  11- پیکار با بیسوادی

  12- کنگره بین المللی معماری

  13- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

  14- کنگره انجمنهای شهرستانها

  15- روز ملل متحد (18)

  16- بیست و ششمین انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

  17- جشن فرهنگ و هنر

  18- هفته کودک

  19- انقلاب سفید

  20- کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

  21- پنجاهمین سالروز سوم اسفند

  بیشتر

  سال ١٣٤٩ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1348

   نوروز باستانی

   1970 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 1 ریال یک میلیون سری – 8 ریال 300000 سری

  • نمایشگاه اوساکا

   7 فروردین 1349

   نمایشگاه جهانی اوساکا

   1970 (27 March)

   EXPO 70 WORLD FAIR OSAKA

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • طرح ریزی مخابرات

   31 فروردین 1349

   طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

   1970 (20 April)

   C.C.I.T.T ASIAN PLAN COMMITTEE MEETING

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دفتر بین المللی برن

   20 اردیبهشت 1349

   افتتاح دفتر بین المللی برن

   1970 (10 May)

   NEW U.P.U HEADQUARTERS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سال بهره وری

   29 اردیبهشت 1349

   سال بهره وری

   1970 (19 May)

   ASIAN PRODUCTIVITY YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • آموزشگاه عالی مامائی

   25 خرداد 1349

   پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

   1970 (15June)

   50th ANNIV OF FOUNDATION OF MIDWIFERY SCHOOL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سده شاهنشاهی (سری اول)

   31 خرداد 1349

   بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

   1970 (21 June)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(1st set)

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1349

   همکاری عمران منطقه ای

   1970 (21July)

   REGIONAL CO-OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • سده شاهنشاهی (سری دوم)

   15 مرداد 1349

   بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

   1970 (6 August)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(2nd set)

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • سده شاهنشاهی (سری سوم)

   31 مرداد 1349

   بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

   1970 (22 August)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(3rd set)

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1349

   پیکار با بی سوادی

   1970 (8September)

   WORLD LITERACY DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • کنگره معماری

   23 شهریور 1349

   کنگره بین المللی معماری

   1970 (14 September)

   INTER ARCHITECTS CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سده شاهنشاهی (سری چهارم)

   31 شهریور 1349

   بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

   1970 (22 September)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(4th set)

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • انجمنهای شهرستانها

   6 مهر 1349

   کنگره انجمنهای شهرستانها

   1970 (28 September)

   PROVINCIAL COUNCILS CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1349

   روز ملل متحد

   1970 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • حمل و نقل هوائی

   5 آبان 1349

   بیست و ششمین اجلاسیه انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

   1970 (27 October)

   26th GENRAL MEETING OF INTER AIR TRANSPORT

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   6 آبان 1349

   جشن فرهنگ و هنر

   1970 (28 October)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • هفته کودک

   9 آبان 1349

   هفته کودک

   1970 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1349

   انقلاب سفید

   1971 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • حفظ پرندگان مهاجر

   10 بهمن 1349

   کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

   1971 (30 January)

   INTER WETLAND & WATERFOWL CONFERENCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1 ریال و 2 ریال هر کدام یک میلیون سری - 8 ریال 400000

  • سالروز سوم اسفند

   3 اسفند 1349

   پنجاهمین سالروز سوم اسفند

   1971 (22February)

   50th ANNIV OF RISE OF PAHLAVI DYNASTY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم