سال ١٣٤٥

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٥

لیست تمبرهای منتشره در سال 1345 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

3- دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

4- هجدهمین کنفرانس شورای زنان

5- بیستمین سال یونسکو (هوائی)

6- کنگره جهانی ایران شناسی

7- پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

8- دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

9- پنجاهمین کنفرانس بین المجالس

10- جشن مهرگان (...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1345 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

3- دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

4- هجدهمین کنفرانس شورای زنان

5- بیستمین سال یونسکو (هوائی)

6- کنگره جهانی ایران شناسی

7- پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

8- دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

9- پنجاهمین کنفرانس بین المجالس

10- جشن مهرگان (2)

11- خانه های انصاف

12- روز ملل متحد (14)

13- روز کودک (5)

14- سازمان زنان ایران

15- فستیوال فیلمهای کودکان

16- سرشماری عمومی کشور

17- هفته کتاب (2)

18- رضاشاه پهلوی

19- چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

20- اصلاحات ارضی

21- انقلاب سفید

22- هفته موزه

23- جشن درختکاری

24- دومین کنگره دامپزشکی

25- دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

26- روز تمبر سازمان ملل متحد

27- شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت

بیشتر

سال ١٣٤٥ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  16 اسفند 1345

  نوروز باستانی

  1966 (7 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یکمیلیون  سری

   

 • خط مخابراتی سنتو

   

  17 اردیبهشت 1345

  اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

  1966 (27 April)

  C.E.N.T.O TELECOMMUNICATIONS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سازمان جهانی بهداشت

  13 اردیبهشت 1345

  دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

  1966 (3 May)

  INAUGURATION OF W.H.O HEADQUARTERS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنفرانس شورای زنان

  24 اردیبهشت 1345

  هجدهمین کنفرانس شورای زنان

  1966 (14May)

  18th CONFERENCE OF INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • یونسکو (هوائی)

  30 خرداد 1345

  بیستمین سال یونسکو (هوائی)

  1966 (20 June)

  20th ANNIVERSARY OF U.N.S.C.O (AIR)

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنگره ایران شناسی

  14 شهریور 1345

  کنگره جهانی ایران شناسی

  1966 (5 September)

  INTERNATIONAL IRANOLOGY CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنگره پزشکی ایران

  30 شهریور 1345

  پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

  1966 (21 September)

  15th MEDICAL CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار رئیس جمهور ترکیه

  10 مهر 1345

  دیدار جودت سونای رئیس جمهور ترکیه

  1966 (2 October)

  VISIT OF PRESIDENT SUNAY OF TURKEY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنفرانس بین المجالس

  10 مهر 1345

  پنجاه و پنجمین کنفرانس بین المجالس

  1966 (2 October)

  55th INTER PARLIMENTARY CONFERENCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشن مهرگان

  16 مهر 1345

  جشن مهرگان

  1966 (8 October)

  MEHRGAN FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • خانه های انصاف

  21 مهر 1345

  خانه های انصاف

  1966 (13 October)

  RURAL COURTS OF JUSTICE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 200000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1345

  روز ملل متحد

  1966 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز کودک

  9 آبان 1345

  روز کودک

  1966 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

  توجه: این دو تمبر به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • سازمان زنان ایران

  15 آبان 1345

  سازمان زنان ایران

  1966 (6 November)

  IRANIAN WOMEN'S ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • فستیوال فیلمهای کودکان

  15 آبان 1345

  فستیوال فیلم های کودکان

  1966 (6November)

  1st CHILDREN'S FILM FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سرشماری عمومی

  20 آبان 1345

  سرشماری عمومی کشور

  1966 (11 November)

  NATIONAL CENSUS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • هفته کتاب

  24 آبان 1345

  هفته کتاب

  1966 (15 November)

  BOOK WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • رضاشاه پهلوی

  25 آبان 1345

  رضاشاه پهلوی

  1966 (16 November)

  REZA SHAH PAHLAVI

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : یکمیلیون سری

  توجه: این تمبرها 2 به 2 چسبیده به هم منتشر شده اند.

 • سازمان علوم اداری

  12 آذر 1345

  چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

  1966 (4 December)

  4th GENRAL ASSEMBLY OF PUBLIC ADMINISTRATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • اصلاحات ارضی

  19 دی 1345

  اصلاحات ارضی

  1967 (9January)

  LAND REFORM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1345

  انقلاب سفید

  1967 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • هفته موزه

  6 اسفند 1345

  هفته موزه

  1967 (25 February)

  MUSEUM WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • جشن درختکاری

  15 اسفند 1345

  جشن درختکاری

  1967 (6 March)

  TREE PLANTING WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • کنگره دامپزشکی

  20 اسفند 1345

  دومین کنگره دامپزشکی

  1967 (11 March)

  2nd VETERNARY CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • دیدار رئیس جمهور عراق

  23 اسفند 1345

  دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

  1967 (14 March)

  VISIT OF PRESIDENT AREF OF IRAQ

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • تمبر سازمان ملل متحد

  26 اسفند 1345

  روز تمبر سازمان ملل متحد

  1967 (17 March)

  U.N.STAMP DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • سالگرد ملی شدن نفت

  29 اسفند 1345

  شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت در ایران

  1967 (20 March)

  16th ANNIV OF NATIONALIZATION OF OIL INDUSTRY IN IRAN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم