سال ١٣٤٣

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٣

لیست تمبرهای منتشره در سال 1343 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روز هواشناسی

3- سازمان جلب سیاحان

4- افتتاح آموزشگاه نابینایان

5- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

6- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

7- دیدار هیلاسلاسی از ایران

8- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

9- جشن مهرگان

10- قدردانی از خدمات بانو روزولت

11- روز ملل متحد

12- هجدهمین د...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1343 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روز هواشناسی

3- سازمان جلب سیاحان

4- افتتاح آموزشگاه نابینایان

5- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

6- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

7- دیدار هیلاسلاسی از ایران

8- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

9- جشن مهرگان

10- قدردانی از خدمات بانو روزولت

11- روز ملل متحد

12- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

13- روز کودک

14- سمینار منطقه ای گاز نفت

15- دیدار پادشاه بلژیک از ایران

16- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی

17- دیدار پادشاه نروژ از ایران

18- لوایح ششگانه

19- کنفرانس مقام زن

20- دیدار حبیب بورقیبه از ایران

21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

بیشتر

سال ١٣٤٣ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1342

  نوروز باستانی

  1964 (5 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز هواشناسی

  3 فروردین 1343

  روز هواشناسی

  1964 (23 March)

  WORLD METROLOGICAL DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سازمان جلب سیاحان

  17 فروردین 1343

  سازمان جلب سیاحان

  1964 (7 April)

  NATIONAL TOURIST ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • افتتاح آموزشگاه نابینایان

  29 اردیبهشت 1343

  افتتاح آموزشگاه نابینایان

  1964 (19 May)

  INAUGURATION OF BLIND INSTITUTE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • هفت هزار سال هنر ایران

  15خرداد 1343

  نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

  1964 (5 June)

  7000 YEARS OF IRANIAN ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنگره دندان پزشکان

  23 شهریور 1343

  دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

  1964 (14 September)

  IRANIAN DENTAL ASSOCIATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار هیلاسلاسی

  23 شهریور 1343

  دیدار هیلاسلاسی از ایران

  1964 (14 September)

  VISIT OF HAILE SELASSIE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • انستیتوی بررسی آفات گیاهی

  اول مهر 1343

  افتتاح انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

  1964 (23 September)

  INAUGURATION OF PLANT PARASITES & DISEASES RESERCH INSTITUTE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • جشن مهرگان

  16 مهر 1343

  جشن مهرگان

  1964 (8 October)

  MEHREGAN FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • قدردانی از بانو روزولت

  19 مهر1343

  قدردانی از خدمات بانو روز ولت

  1964 (11 October)

  ELEANOR ROOSEVELT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1343

  روز ملل متحد (12)

  1964 (24October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • بازیهای المپیک توکیو

  4 آبان 1343

  هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

  1964 (26 October)

  OLYMPIC GAMES IN TOKYO

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز کودک

  9 آبان 1343

  روز کودک

  1964 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سمینار گاز و نفت

  25 آبان 1343

  کنفرانس پتروشیمی و سمینار منطقه ای گاز نفت

  1964 (16 November)

  REGIONAL PETROCHEMICAL CONFERENCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار پادشاه بلژیک

  26 آبان 1343

  دیدار پادشاه بلژیک از ایران

  1964 (17 November)

  VISIT OF KING BAUDOUIN OF BELGIUM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • تولد ذکریای رازی

  9 دی 1343

  هزار و یکصدمین سال تولد ابوبکر محمد بن ذکریای رازی

  1964 (30December)

  1100th ANNIV OF BIRTH OF ZAKARYA RAZI

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار پادشاه نروژ

  17 دی 1343

  دیدار پادشاه نروژ از ایران

  1965 (7 January)

  VISIT OF KING OLAV OF NORWAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • لوایح ششگانه

  6 بهمن 1343

  لوایح ششگانه

  1965 (26 January)

  SIX POINT REFORM LAW

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنفرانس مقام زن

  10 اسفند 1343

  کنفرانس مقام زن

  1965 (1 March)

  U.N.COMMISSION ON WOMEN'S RIGHTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار حبیب بورقیبه

  23 اسفند 1343

  دیدار حبیب بورقیبه از ایران

  1965 (14 March)

  VISIT OF PRESIDENT BOURGUIBA

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سالگرد ملی شدن نفت

  29 اسفند 1343

  چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

  1965 (20 March)

  14th ANNIV OF NATIONALIZATION OF OIL INDUSTRY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری