سال ١٣٤٣

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٣

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1343 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز هواشناسی

  3- سازمان جلب سیاحان

  4- افتتاح آموزشگاه نابینایان

  5- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

  6- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

  7- دیدار هیلاسلاسی از ایران

  8- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

  9- جشن مهرگان

  10- قدردانی از خدمات بانو روزولت

  11- روز ملل متحد

  12- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

  13- روز کودک

  14- سمینار منطقه ای گاز نفت

  15- دیدار پادشاه بلژیک از ایران

  16- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی

  17- دیدار پادشاه نروژ از ایران

  18- لوایح ششگانه

  19- کنفرانس مقام زن

  20- دیدار حبیب بورقیبه از ایران

  21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1343 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز هواشناسی

  3- سازمان جلب سیاحان

  4- افتتاح آموزشگاه نابینایان

  5- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

  6- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

  7- دیدار هیلاسلاسی از ایران

  8- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

  9- جشن مهرگان

  10- قدردانی از خدمات بانو روزولت

  11- روز ملل متحد

  12- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

  13- روز کودک

  14- سمینار منطقه ای گاز نفت

  15- دیدار پادشاه بلژیک از ایران

  16- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی

  17- دیدار پادشاه نروژ از ایران

  18- لوایح ششگانه

  19- کنفرانس مقام زن

  20- دیدار حبیب بورقیبه از ایران

  21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

  بیشتر

  سال ١٣٤٣ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1342

   نوروز باستانی

   1964 (5 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز هواشناسی

   3 فروردین 1343

   روز هواشناسی

   1964 (23 March)

   WORLD METROLOGICAL DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سازمان جلب سیاحان

   17 فروردین 1343

   سازمان جلب سیاحان

   1964 (7 April)

   NATIONAL TOURIST ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • افتتاح آموزشگاه نابینایان

   29 اردیبهشت 1343

   افتتاح آموزشگاه نابینایان

   1964 (19 May)

   INAUGURATION OF BLIND INSTITUTE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • هفت هزار سال هنر ایران

   15خرداد 1343

   نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

   1964 (5 June)

   7000 YEARS OF IRANIAN ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنگره دندان پزشکان

   23 شهریور 1343

   دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

   1964 (14 September)

   IRANIAN DENTAL ASSOCIATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار هیلاسلاسی

   23 شهریور 1343

   دیدار هیلاسلاسی از ایران

   1964 (14 September)

   VISIT OF HAILE SELASSIE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • انستیتوی بررسی آفات گیاهی

   اول مهر 1343

   افتتاح انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

   1964 (23 September)

   INAUGURATION OF PLANT PARASITES & DISEASES RESERCH INSTITUTE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • جشن مهرگان

   16 مهر 1343

   جشن مهرگان

   1964 (8 October)

   MEHREGAN FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • قدردانی از بانو روزولت

   19 مهر1343

   قدردانی از خدمات بانو روز ولت

   1964 (11 October)

   ELEANOR ROOSEVELT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1343

   روز ملل متحد (12)

   1964 (24October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • بازیهای المپیک توکیو

   4 آبان 1343

   هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

   1964 (26 October)

   OLYMPIC GAMES IN TOKYO

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز کودک

   9 آبان 1343

   روز کودک

   1964 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سمینار گاز و نفت

   25 آبان 1343

   کنفرانس پتروشیمی و سمینار منطقه ای گاز نفت

   1964 (16 November)

   REGIONAL PETROCHEMICAL CONFERENCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار پادشاه بلژیک

   26 آبان 1343

   دیدار پادشاه بلژیک از ایران

   1964 (17 November)

   VISIT OF KING BAUDOUIN OF BELGIUM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • تولد ذکریای رازی

   9 دی 1343

   هزار و یکصدمین سال تولد ابوبکر محمد بن ذکریای رازی

   1964 (30December)

   1100th ANNIV OF BIRTH OF ZAKARYA RAZI

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار پادشاه نروژ

   17 دی 1343

   دیدار پادشاه نروژ از ایران

   1965 (7 January)

   VISIT OF KING OLAV OF NORWAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • لوایح ششگانه

   6 بهمن 1343

   لوایح ششگانه

   1965 (26 January)

   SIX POINT REFORM LAW

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنفرانس مقام زن

   10 اسفند 1343

   کنفرانس مقام زن

   1965 (1 March)

   U.N.COMMISSION ON WOMEN'S RIGHTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار حبیب بورقیبه

   23 اسفند 1343

   دیدار حبیب بورقیبه از ایران

   1965 (14 March)

   VISIT OF PRESIDENT BOURGUIBA

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سالگرد ملی شدن نفت

   29 اسفند 1343

   چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

   1965 (20 March)

   14th ANNIV OF NATIONALIZATION OF OIL INDUSTRY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری