سال ١٣٤٢

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٢

لیست تمبرهای منتشره در سال 1342 به شرح ذیل می باشند :

1- لوایح ششگانه

2- هفته نجات دنیا از گرسنگی

3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران

5- افتتاح سد همدان

6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

7- دیدار ملکه هلند از ایران

8- ایجاد سپاه دانش

9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی

11- دیدار...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1342 به شرح ذیل می باشند :

1- لوایح ششگانه

2- هفته نجات دنیا از گرسنگی

3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران

5- افتتاح سد همدان

6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

7- دیدار ملکه هلند از ایران

8- ایجاد سپاه دانش

9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی

11- دیدار هاینریش لوبکه از ایران

12- روز ملل متحد

13- نیروی هوائی ایران درکنگو

14- روز کودک

15- دیدار لئونید برژنف ازایران

16- بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

17- پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

18- روز مادر

19- اطاق صنایع و معادن ایران

20- لوایح ششگانه

21- بیستمین اجلاسیه اکافه

بیشتر

سال ١٣٤٢ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • لوایح ششگانه

  اول فروردین 1342

  لوایح ششگانه

  1963 (21 March)

  AGRARIAN REFORM ACT

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • نجات دنیا از گرسنگی

  اول فروردین 1342

  هفته نجات دنیا از گرسنگی

  1963 (21 March)

  FREEDOM FROM HUNGER

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار پادشاه دانمارک

  13 اردیبهشت 1342

  دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

  1963 (3 May)

  VISIT OF FREDRICK OF DENMARK

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار رئیس جمهور هند

  29 اردیبهشت 1342

  دیدار دکتر رادها کریشنان رئیس جمهور هند از ایران

  1963 (19 May)

  VISIT OF RADHA KRISHNAN OF INDIA

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • افتتاح سد همدان

  18 خرداد 1342

  افتتاح سد همدان

  1963 (8June)

  INAUGURATION OF HAMEDAN DAM

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • صدمین سال صلیب سرخ

  20 خرداد 1342

  صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

  1963 (10June)

  RED CROSS CENTENARY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار ملکه هلند از ایران

  11 مهر 1342

  دیدار علیا حضرت ژولیانا ملکه هلند از ایران

  1963 (3 October)

  VISIT OF QUEEN JULIANA

  دندانه : 10.5.11

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • ایجاد سپاه دانش

  23 مهر 1342

  ایجاد سپاه دانش

  1963 (15 October)

  FORMATION OF LITERACY ARMY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار رئیس جمهور فرانسه

  24 مهر 1342

  دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

  1963 (16 October)

  VISIT OF GENERAL DE GAULLE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • کارخانه کود شیمیائی

  26 مهر 1342

  افتتاح کارخانه کود شیمیائی

  1963 (18 October)

  CHEMICAL FERTILISER PLANT

  دندانه : 11.10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار هاینریش لوبکه

  اول آبان 1342

  دیدار هاینریش لوبکه از ایران

  1963 (23 October)

  VISIT OF HEINRICH LUBKE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1342

  روز ملل متحد (11)

  1963 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • نیروی هوائی درکنگو

  2 آبان1342

  نیروی هوائی ایران در کنگو

  1963 (24 October)

  IRANIAN AIR FORCE IN CONGO

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز کودک

  9 آبان 1342

  روز کودک

  1963 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار لئونید برژنف

  25 آبان 1342

  دیدار لئونید برژنف از ایران

  1963 (16 November)

  VISIT OF PRESIDENT LEONID BREZHNEV

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • درگذشت آتاتورک

  7 آذر 1342

  بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

  1963 (28 November)

  25th ANNIV OF DEATH OF KEMAL ATATURK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • اعلامیه حقوق بشر

  19 آذر1342

  پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  1963 (10 December)

  15th ANNIV OF DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز مادر

  25 آذر 1342

  روز مادر

  1963 (16 December)

  MOTHER'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • اطاق صنایع و معادن

  26 آذر1342

  اطاق صنایع و معادن ایران

  1963 (17December)

  CHAMBER OF INDUSTRY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • لوایح ششگانه 2

  6 بهمن 1342

  لوایح ششگانه

  1964 (26 January)

  SIX POINT REFORM LAW

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • بیستمین اجلاسیه اکافه

  12 اسفند 1342

  بیستمین اجلاسیه اکافه

  1964 (2 March)

  20th ECAFE SESSION TEHRAN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1342

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری