سال ١٣٤٢

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٢

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1342 به شرح ذیل می باشند :

  1- لوایح ششگانه

  2- هفته نجات دنیا از گرسنگی

  3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

  4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران

  5- افتتاح سد همدان

  6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

  7- دیدار ملکه هلند از ایران

  8- ایجاد سپاه دانش

  9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

  10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی

  11- دیدار هاینریش لوبکه از ایران

  12- روز ملل متحد

  13- نیروی هوائی ایران درکنگو

  14- روز کودک

  15- دیدار لئونید برژنف ازایران

  16- بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

  17- پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  18- روز مادر

  19- اطاق صنایع و معادن ایران

  20- لوایح ششگانه

  21- بیستمین اجلاسیه اکافه

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1342 به شرح ذیل می باشند :

  1- لوایح ششگانه

  2- هفته نجات دنیا از گرسنگی

  3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

  4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران

  5- افتتاح سد همدان

  6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

  7- دیدار ملکه هلند از ایران

  8- ایجاد سپاه دانش

  9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

  10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی

  11- دیدار هاینریش لوبکه از ایران

  12- روز ملل متحد

  13- نیروی هوائی ایران درکنگو

  14- روز کودک

  15- دیدار لئونید برژنف ازایران

  16- بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

  17- پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  18- روز مادر

  19- اطاق صنایع و معادن ایران

  20- لوایح ششگانه

  21- بیستمین اجلاسیه اکافه

  بیشتر

  سال ١٣٤٢ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • لوایح ششگانه

   اول فروردین 1342

   لوایح ششگانه

   1963 (21 March)

   AGRARIAN REFORM ACT

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • نجات دنیا از گرسنگی

   اول فروردین 1342

   هفته نجات دنیا از گرسنگی

   1963 (21 March)

   FREEDOM FROM HUNGER

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار پادشاه دانمارک

   13 اردیبهشت 1342

   دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

   1963 (3 May)

   VISIT OF FREDRICK OF DENMARK

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار رئیس جمهور هند

   29 اردیبهشت 1342

   دیدار دکتر رادها کریشنان رئیس جمهور هند از ایران

   1963 (19 May)

   VISIT OF RADHA KRISHNAN OF INDIA

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • افتتاح سد همدان

   18 خرداد 1342

   افتتاح سد همدان

   1963 (8June)

   INAUGURATION OF HAMEDAN DAM

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • صدمین سال صلیب سرخ

   20 خرداد 1342

   صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

   1963 (10June)

   RED CROSS CENTENARY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار ملکه هلند از ایران

   11 مهر 1342

   دیدار علیا حضرت ژولیانا ملکه هلند از ایران

   1963 (3 October)

   VISIT OF QUEEN JULIANA

   دندانه : 10.5.11

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • ایجاد سپاه دانش

   23 مهر 1342

   ایجاد سپاه دانش

   1963 (15 October)

   FORMATION OF LITERACY ARMY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار رئیس جمهور فرانسه

   24 مهر 1342

   دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

   1963 (16 October)

   VISIT OF GENERAL DE GAULLE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • کارخانه کود شیمیائی

   26 مهر 1342

   افتتاح کارخانه کود شیمیائی

   1963 (18 October)

   CHEMICAL FERTILISER PLANT

   دندانه : 11.10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار هاینریش لوبکه

   اول آبان 1342

   دیدار هاینریش لوبکه از ایران

   1963 (23 October)

   VISIT OF HEINRICH LUBKE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1342

   روز ملل متحد (11)

   1963 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • نیروی هوائی درکنگو

   2 آبان1342

   نیروی هوائی ایران در کنگو

   1963 (24 October)

   IRANIAN AIR FORCE IN CONGO

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز کودک

   9 آبان 1342

   روز کودک

   1963 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار لئونید برژنف

   25 آبان 1342

   دیدار لئونید برژنف از ایران

   1963 (16 November)

   VISIT OF PRESIDENT LEONID BREZHNEV

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • درگذشت آتاتورک

   7 آذر 1342

   بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

   1963 (28 November)

   25th ANNIV OF DEATH OF KEMAL ATATURK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • اعلامیه حقوق بشر

   19 آذر1342

   پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

   1963 (10 December)

   15th ANNIV OF DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز مادر

   25 آذر 1342

   روز مادر

   1963 (16 December)

   MOTHER'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • اطاق صنایع و معادن

   26 آذر1342

   اطاق صنایع و معادن ایران

   1963 (17December)

   CHAMBER OF INDUSTRY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • لوایح ششگانه 2

   6 بهمن 1342

   لوایح ششگانه

   1964 (26 January)

   SIX POINT REFORM LAW

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • بیستمین اجلاسیه اکافه

   12 اسفند 1342

   بیستمین اجلاسیه اکافه

   1964 (2 March)

   20th ECAFE SESSION TEHRAN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1342

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری