سال ١٣٤١

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤١

لیست تمبرهای منتشره در سال 1341 به شرح ذیل می باشند :

1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان

2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

3- افتتاح سد سپید رود

4- پانزدهمین سال یونسکو

5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا

6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی

7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

8- روز ملل متحد

9- روز کودک

10- سمینار خلیج فارس

11- افتتاح هتل هیلتون تهران

12...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1341 به شرح ذیل می باشند :

1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان

2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

3- افتتاح سد سپید رود

4- پانزدهمین سال یونسکو

5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا

6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی

7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

8- روز ملل متحد

9- روز کودک

10- سمینار خلیج فارس

11- افتتاح هتل هیلتون تهران

12- کمک به زلزله زدگان قزوین

13- افتتاح سد دز

14- روز کارگر

بیشتر

سال ١٣٤١ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • کارخانه قند نیشکر خوزستان

  25 فروردین 1341

  افتتاح کارخانه قند نیشکر خوزستان

  1962 (14 April)

  SUGAR CANE PRODUCTION

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

   

  25 اردیبهشت 1341

  افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

  1962 (15 May)

  INAUGURATION OF KARAJ DAM

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

   

 • افتتاح سد سپید رود

  29 اردیبهشت 1341

  افتتاح سد سپید رود

  1962 (19 May)

  INAUGURATION OF SEPID RUD DAM

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • پانزدهمین سال یونسکو

  12 خرداد 1341

  پانزدهمین سال یونسکو

  1962 (2 June)

  15th ANNIVERSARY OF UNESCO

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • مبارزه بر ضد مالاریا

  30 خرداد 1341

  مبارزه جهانی برضد مالاریا

  1962 (20June)

  MALARIA ERADICATION

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • توسعه صنایع نفتی

  10 شهریور 1341

  دومین سمپوزیوم بین المللی توسعه صنایع نفتی آسیا و خاورمیانه

  1962 (1 September)

  ECAFE 2nd PETROLEUM SYMPOSIUM

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • کنگره پزشکی خاورمیانه

  15 مهر 1341

  کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  1962 (7 October)

  W.H.O MEDICAL CONGRESS

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز ملل متحد

   2 آبان 1341

  روز ملل متحد (10)

  1962 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز کودک

  9 آبان 1341

  روز کودک

  1962 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • سمینار خلیج فارس

  21 آذر 1341

  سمینار خلیج فارس

  1962 (12December)

  PERSIAN GULF SEMINAR

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • افتتاح هتل هیلتون

  اول بهمن 1341

  افتتاح هتل هیلتون - تهران

  1962 (21 January)

  TEHRAN HILTON HOTEL

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • زلزله زدگان قزوین

  15 بهمن 1341

  کمک به زلزله زدگان قزوین

  1963 (4February)

  EARTHQUAKE RELIEF FUND

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

  توجه : این تمبر در 2 نرخ 14 ریال جهت مصارف پستی و 6 ریال جهت کمک به زلزله زدگان جمعا به مبلغ 20 ریال از خریداران دریافت میشد. از تاریخ اول فروردین 1344 با تصویب مجلس شورای ملی تمام مبلغ 20 ریال جهت مصرف پستی درنظر گرفته شد و تا بهمن همان سال تمدید گردید.

 • افتتاح سد دز

  23 اسفند 1341

  افتتاح سد دز

  1963 (14 March)

  INAUGURATION OF DEZ DAM

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز کارگر

  24 اسفند 1341

  روز کارگر

  1963 (15 March)

  WORKER'S DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری