سال ٢٨-١٣١٨

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ٢٨-١٣١٨

لیست تمبرهای منتشره در سال های 1328 – 1318 به شرح ذیل می باشند :

1- عروسی محمدرضاشاه پهلوی و فوزیه

2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری اول)

3- به یاد مساعی ایران درجنگ جهانی دوم

4- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری دوم)

5- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری سوم)

6- هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی

سال ٢٨-١٣١٨ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • عروسی محمدرضاشاه و فوزیه

  4 اردیبهشت 1318

  عروسی محمدرضا شاه و فوزیه

  1939 (25 April)

  ROYAL  WEDDING, MOHAMAD REZA

  دندانه : 11.5

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1318

  چاپ : چاپخانه کرووازیه سوئیس

  تعداد درسری : 5 عدد

  تیراژ : 5 دینار: 1150000 - 10 دینار: 1150000 - 30 دینار: 1100000 - 90 دینار: 800000 - 1.5 ریال : 800000

 • ابوعلی سینا (سری اول)

  9 بهمن 1326

  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا (سری اول)

  1948 (30 January)

  MILLENARY OF AVICENNA 1st SET

  دندانه : 13.5*13

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1326

  چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 150000 سری

 • مساعی ایران

  10 اردیبهشت 1328

  به یاد مساعی ایران در راه پیروزی جنگ جهانی دوم

  1948(28 April)

  IRAN'S CONTRIBUTION TOWARDS VICTORY IN WORLD WAR II

  دندانه : 12.5

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1328

  چاپ : آمریکا

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : -  

 • ابوعلی سینا(سری دوم)

  21 خرداد 1328

  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا ( سری دوم)

  1949 (11june)

  MILLENARY OF AVICENNA "2nd SET

  دندانه : 13.5*13

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1328

  چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 150000 سری

 • ابوعلی سینا(سری سوم)

  اول دی 1328

  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا (سری سوم)

  1949 (22December)

  MILLENARY OF AVICENNA "3nd SET

  دندانه :  13.5*13

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1328

  چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 150000 سری

 • اتحادیه پستی جهانی

  25 اسفند 1328

  هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه پستی جهانی

  1950 (16March)

   75th ANNIVERSARY OF UPU

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1328

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 20000 سری