پستی

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

پستی There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • سرى سورشارژ
  سرى پستی سورشارژ

  تعدادى از سرى هفدهم پستى و نوزدهم پستى محمدرضاشاه پهلوى با سورشارژ "انقلاب اسلامى" 
  دندانه: ١٣.١٣/٥ 
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٨
  تعداد در سرى: ٩عدد
  توجه: از تمبر ١٠ ريال سرى هفدهم با سورشارژ تقلبى وجود دارد!!
   
   

   

 • سرى اول
  سرى پستى جمهورى اسلامى ايران (١)

  دندانه: ١٣
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٨
  تعداد در سرى: ١٠عدد
   

 • سرى دوم
  سرى پستى جمهورى اسلامى ايران (٢)
   
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ٦
  سال چاپ: ١٣٦٠
  تعداد در سرى: ١٠عدد
   

 • سرى سوم
  سرى پستى جمهورى اسلامى ايران (٣)

  دندانه: ١٣
  فيليگران: ٦
  سال چاپ: ١٣٦٢
  تعداد در سرى: ١٠عدد

   

 • سرى مساجد ١
  سرى پستى مساجد ١
   
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ٦
  سال چاپ: ١٣٦٨-١٣٦٦
  تعداد در سرى: ١٢عدد
   

 • سرى مساجد ٢
  سرى پستى مساجد ٢
   
  ٧ رقم از سرى پستى مساجد ١ روى كاغذ نازكتر و بدون فيليگران تجديد چاپ شدند.
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٧١-١٣٦٩
  تعداد در سرى: ٧ عدد
   

 • سری امام خمینی (ره)
  سرى پستى امام خمينى (ره)
   
  اين تمبرها بر روى كاغذ بدون فيليگران در پاكستان چاپ شده اند.
   
  دندانه : ١٣
  فيليگران : ندارد
  سال چاپ : ١٣٧٠ - ١٣٦٨
  تعداد در سرى : ١٤ عدد

 • سرى گلها
  سرى پستى گل

  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٧٤-١٣٧١
  تعداد در سرى: ١٤ عدد
   

 • سرى پيشرفتها
  سرى پستى پيشرفتها
   
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٧٦
  تعداد در سرى: ١٤ عدد
   

 • سرى تغيير قيمت ١
  سرى پستى تغيير قيمت ١
   
  ٢ رقم از سرى مساجد - ٢ رقم از سرى گلها و تمبر نمايشگاه كتاب سال ١٣٧٧ تغيير قيمت داده شدند.
  سرى مساجد ( ٢٠٠ ريال روى ١ ريال و ٣ ريال) سرى گل ( ٢٠٠ ريال روى ٣٥ ريال و ٩٠٠ ريال روى ٣٠ ريال) نمايشگاه كتاب تهران ( ٢٥٠ ريال روى ٨٥ ريال)
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٧٧
  تعداد در سرى: ٥ عدد
   

 • سرى تغيير قيمت ٢
  سرى پستى تغيير قيمت ٢
   
  ٣ رقم از سرى گلها تغيير قيمت داده شدند (٢٥٠ ريال روى ٦٠ ريال - ٢٥٠ ريال روى ٧٥ ريال - ٢٥٠ ريال روى ١٢٠ ريال)
  دندانه:١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٧٨
  تعداد در سرى: ٣ عدد
   

 • سرى پرندگان
  سرى پستى پرندگان 
   
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٨١-١٣٧٩
  تعداد در سرى: ١٢عدد
   

 • سرى پروانه
  سرى پستى پروانه

  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٨٢
  تعداد در سرى: ١٣ عدد
   

 • سرى خليج فارس
  سرى پستى خليج فارس

  دندانه: ١٣
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٨٧- ١٣٨٦
  تعداد در سرى: ١٣ عدد
   

 • سرى ماهى (سايز بزرگ)
  سرى پستى ماهى (سايز بزرگ)

  دندانه: ١٣ ( اندازه: ٣٢.٢٥ ميليمتر)
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٩٠- ١٣٨٨
  تعداد در سرى: ١٥ عدد
   

 • سرى ماهى (سايز كوچك)
  سرى پستى ماهى (سايز كوچك)
   
  دندانه: ١٣ ( اندازه: ٣٠.٢٣ ميليمتر)
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٩١-١٣٨٩
  تعداد در سرى: ٩ عدد
   

 • سرى پل (سايز بزرگ)
  سرى پستى پل (سايز بزرگ)

  دندانه: ١٣ ( اندازه: ٣٤.٣٣ ميليمتر)
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٩١-١٣٩٠
  تعداد در سرى: ١٢ عدد
   

 • سرى پل (سايز كوچك)
  سرى پستى پل (سايز كوچك)
   
  دندانه: ١٣  (اندازه: ٣٢.٢٥ ميليمتر)
  فيليگران: ندارد
  سال چاپ: ١٣٩٢-١٣٩٠
  تعداد در سرى: ١١ عدد
   

 • سرى الفبا (سايز كوچك)
  سرى پستى الفبا (سايز كوچك)
   
  دندانه : ١٣ (اندازه : ٣٢.٢٥ ميليمتر)
  فیلیگران : ٧
  سال چاپ : ١٣٩٣ - ١٣٩٢
  تعداد در سرى : ١٠ عدد
   
 • سری الفبا (سایز متوسط)
  سرى پستى الفبا (سايز متوسط)
   
  دندانه : ١٣ (اندازه : ٣٣.٢٥ ميليمتر)
  فیلیگران : ٧
  سال چاپ : ١٣٩٤
  تعداد در سرى : ٤ عدد
   
 • سرى الفبا (سايز بزرگ)
  سرى پستى الفبا ( سايز بزرگ)

  دندانه : ١٣ (اندازه : ٣٤.٣٣ ميليمتر)
  فيليگران : ٧
  سال چاپ : ١٣٩٣ - ١٣٩٢
  تعداد در سرى : ١٠ عدد

 • سرى گياهان داروئى...

  سرى پستى گیاهان داروئی ( سايز بزرگ)

  دندانه : ١٣ (اندازه : 33.٣٣ ميليمتر)

  فيليگران : 8

  سال چاپ : 1396 - 1394

  تعداد در سرى : 6 عدد

 • سرى گياهان داروئى...

  سرى پستى گیاهان داروئی ( سايز کوچک)

  دندانه : ١٣ (اندازه : 30.23 ميليمتر)

  فيليگران : 8

  سال چاپ : 1396 - 1394

  تعداد در سرى : 12 عدد