پستی

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  پستی There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • سرى سورشارژ
   سرى پستی سورشارژ

   تعدادى از سرى هفدهم پستى و نوزدهم پستى محمدرضاشاه پهلوى با سورشارژ "انقلاب اسلامى" 
   دندانه: ١٣.١٣/٥ 
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٨
   تعداد در سرى: ٩عدد
   توجه: از تمبر ١٠ ريال سرى هفدهم با سورشارژ تقلبى وجود دارد!!
    
    

    

  • سرى اول
   سرى پستى جمهورى اسلامى ايران (١)

   دندانه: ١٣
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٨
   تعداد در سرى: ١٠عدد
    

  • سرى دوم
   سرى پستى جمهورى اسلامى ايران (٢)
    
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ٦
   سال چاپ: ١٣٦٠
   تعداد در سرى: ١٠عدد
    

  • سرى سوم
   سرى پستى جمهورى اسلامى ايران (٣)

   دندانه: ١٣
   فيليگران: ٦
   سال چاپ: ١٣٦٢
   تعداد در سرى: ١٠عدد

    

  • سرى مساجد ١
   سرى پستى مساجد ١
    
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ٦
   سال چاپ: ١٣٦٨-١٣٦٦
   تعداد در سرى: ١٢عدد
    

  • سرى مساجد ٢
   سرى پستى مساجد ٢
    
   ٧ رقم از سرى پستى مساجد ١ روى كاغذ نازكتر و بدون فيليگران تجديد چاپ شدند.
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٧١-١٣٦٩
   تعداد در سرى: ٧ عدد
    

  • سری امام خمینی (ره)
   سرى پستى امام خمينى (ره)
    
   اين تمبرها بر روى كاغذ بدون فيليگران در پاكستان چاپ شده اند.
    
   دندانه : ١٣
   فيليگران : ندارد
   سال چاپ : ١٣٧٠ - ١٣٦٨
   تعداد در سرى : ١٤ عدد

  • سرى گلها
   سرى پستى گل

   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٧٤-١٣٧١
   تعداد در سرى: ١٤ عدد
    

  • سرى پيشرفتها
   سرى پستى پيشرفتها
    
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٧٦
   تعداد در سرى: ١٤ عدد
    

  • سرى تغيير قيمت ١
   سرى پستى تغيير قيمت ١
    
   ٢ رقم از سرى مساجد - ٢ رقم از سرى گلها و تمبر نمايشگاه كتاب سال ١٣٧٧ تغيير قيمت داده شدند.
   سرى مساجد ( ٢٠٠ ريال روى ١ ريال و ٣ ريال) سرى گل ( ٢٠٠ ريال روى ٣٥ ريال و ٩٠٠ ريال روى ٣٠ ريال) نمايشگاه كتاب تهران ( ٢٥٠ ريال روى ٨٥ ريال)
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٧٧
   تعداد در سرى: ٥ عدد
    

  • سرى تغيير قيمت ٢
   سرى پستى تغيير قيمت ٢
    
   ٣ رقم از سرى گلها تغيير قيمت داده شدند (٢٥٠ ريال روى ٦٠ ريال - ٢٥٠ ريال روى ٧٥ ريال - ٢٥٠ ريال روى ١٢٠ ريال)
   دندانه:١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٧٨
   تعداد در سرى: ٣ عدد
    

  • سرى پرندگان
   سرى پستى پرندگان 
    
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٨١-١٣٧٩
   تعداد در سرى: ١٢عدد
    

  • سرى پروانه
   سرى پستى پروانه

   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٨٢
   تعداد در سرى: ١٣ عدد
    

  • سرى خليج فارس
   سرى پستى خليج فارس

   دندانه: ١٣
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٨٧- ١٣٨٦
   تعداد در سرى: ١٣ عدد
    

  • سرى ماهى (سايز بزرگ)
   سرى پستى ماهى (سايز بزرگ)

   دندانه: ١٣ ( اندازه: ٣٢.٢٥ ميليمتر)
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٩٠- ١٣٨٨
   تعداد در سرى: ١٥ عدد
    

  • سرى ماهى (سايز كوچك)
   سرى پستى ماهى (سايز كوچك)
    
   دندانه: ١٣ ( اندازه: ٣٠.٢٣ ميليمتر)
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٩١-١٣٨٩
   تعداد در سرى: ٩ عدد
    

  • سرى پل (سايز بزرگ)
   سرى پستى پل (سايز بزرگ)

   دندانه: ١٣ ( اندازه: ٣٤.٣٣ ميليمتر)
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٩١-١٣٩٠
   تعداد در سرى: ١٢ عدد
    

  • سرى پل (سايز كوچك)
   سرى پستى پل (سايز كوچك)
    
   دندانه: ١٣  (اندازه: ٣٢.٢٥ ميليمتر)
   فيليگران: ندارد
   سال چاپ: ١٣٩٢-١٣٩٠
   تعداد در سرى: ١١ عدد
    

  • سرى الفبا (سايز كوچك)
   سرى پستى الفبا (سايز كوچك)
    
   دندانه : ١٣ (اندازه : ٣٢.٢٥ ميليمتر)
   فیلیگران : ٧
   سال چاپ : ١٣٩٣ - ١٣٩٢
   تعداد در سرى : ١٠ عدد
    
  • سری الفبا (سایز متوسط)
   سرى پستى الفبا (سايز متوسط)
    
   دندانه : ١٣ (اندازه : ٣٣.٢٥ ميليمتر)
   فیلیگران : ٧
   سال چاپ : ١٣٩٤
   تعداد در سرى : ٤ عدد
    
  • سرى الفبا (سايز بزرگ)
   سرى پستى الفبا ( سايز بزرگ)

   دندانه : ١٣ (اندازه : ٣٤.٣٣ ميليمتر)
   فيليگران : ٧
   سال چاپ : ١٣٩٣ - ١٣٩٢
   تعداد در سرى : ١٠ عدد

  • سرى گياهان داروئى...

   سرى پستى گیاهان داروئی ( سايز بزرگ)

   دندانه : ١٣ (اندازه : 33.٣٣ ميليمتر)

   فيليگران : 8

   سال چاپ : 1396 - 1394

   تعداد در سرى : 6 عدد

  • سرى گياهان داروئى...

   سرى پستى گیاهان داروئی ( سايز کوچک)

   دندانه : ١٣ (اندازه : 30.23 ميليمتر)

   فيليگران : 8

   سال چاپ : 1396 - 1394

   تعداد در سرى : 12 عدد