پستی

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  پستی There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • سرى اول
  • سرى دوم
  • سرى سوم
  • سرى چهارم
  • سرى هوائى ١
  • سرى پنجم
  • سرى ششم
  • سرى هفتم
  • سرى هشتم
  • سرى نهم
  • سرى دهم
  • سرى متمم دهم
  • سرى يازدهم
   سرى پستى يازدهم

   دندانه: ١١
   فيليگران: ٣
   سال چاپ: ١٣٤١
   تعداد در سرى: ١٤ عدد
    
   * در طول سال هاى ١٣٤٢ و ١٣٤٣ سرى پستى يازدهم تجديد چاپ شد. فيليگران اين سرى شماره ٤ ميباشد و نحوه تشخيص سرى اول و دوم، قرار دادن سرى دوم در زير چراغ ماوراء بنفش است. كاغذ اين سرى داراى خطوط ابريشم مى باشد.
    

  • سرى دوازدهم
   سرى پستى دوازدهم

   دندانه: ١٠.٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٤٤
   تعداد در سرى: ١٧ عدد
    

  • سرى سيزدهم
   سرى پستى سيزدهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥

   فيليگران: ٥

   سال چاپ: ١٣٥٠
   تعداد در سرى: ١٢ عدد
    

  • سرى چهاردهم
   سرى پستى چهاردهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥١
   تعداد در سرى: ١٤ عدد
    

  • سرى پانزدهم
   سرى پستى پانزدهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٢
   تعداد در سرى: ٥ عدد
    

  • سرى شانزدهم
   سرى پستى شانزدهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٣
   تعداد در سرى: ١١ عدد
    

  • سرى هوائى ٢
   سرى پستى هوائى ٢
    
   دندانه: ١٣
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٠- در سال ١٣٥٣ به فروش رسيد.
   تعداد در سرى: ٦ عدد
    

  • سرى هفدهم
   سرى پستى هفدهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٥-١٣٥٤
   تعداد در سرى: ١١ عدد
    

  • سرى هجدهم
   سرى پستى هجدهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٥
   تعداد در سرى: ١٧ عدد
    

  • سرى نوزدهم
   سرى پستى نوزدهم
    
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٧-١٣٥٦
   تعداد در سرى: ١٢ عدد
    

  • سرى دولتى ١
   سرى پستى دولتى ١
    
   *در مكاتبات دولتى استفاده ميشد.
   دندانه: ١٣.١٣/٥
   فيليگران: ٥
   سال چاپ: ١٣٥٢
   تعداد در سرى: ١٢ عدد
    

  • سرى دولتى ٢
  • سرى خيريه
  • سرى آذربايجان