پستی

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

پستی There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • سرى اول
 • سرى دوم
 • سرى سوم
 • سرى چهارم
 • سرى هوائى ١
 • سرى پنجم
 • سرى ششم
 • سرى هفتم
 • سرى هشتم
 • سرى نهم
 • سرى دهم
 • سرى متمم دهم
 • سرى يازدهم
  سرى پستى يازدهم

  دندانه: ١١
  فيليگران: ٣
  سال چاپ: ١٣٤١
  تعداد در سرى: ١٤ عدد
   
  * در طول سال هاى ١٣٤٢ و ١٣٤٣ سرى پستى يازدهم تجديد چاپ شد. فيليگران اين سرى شماره ٤ ميباشد و نحوه تشخيص سرى اول و دوم، قرار دادن سرى دوم در زير چراغ ماوراء بنفش است. كاغذ اين سرى داراى خطوط ابريشم مى باشد.
   

 • سرى دوازدهم
  سرى پستى دوازدهم

  دندانه: ١٠.٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٤٤
  تعداد در سرى: ١٧ عدد
   

 • سرى سيزدهم
  سرى پستى سيزدهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥

  فيليگران: ٥

  سال چاپ: ١٣٥٠
  تعداد در سرى: ١٢ عدد
   

 • سرى چهاردهم
  سرى پستى چهاردهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥١
  تعداد در سرى: ١٤ عدد
   

 • سرى پانزدهم
  سرى پستى پانزدهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٢
  تعداد در سرى: ٥ عدد
   

 • سرى شانزدهم
  سرى پستى شانزدهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٣
  تعداد در سرى: ١١ عدد
   

 • سرى هوائى ٢
  سرى پستى هوائى ٢
   
  دندانه: ١٣
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٠- در سال ١٣٥٣ به فروش رسيد.
  تعداد در سرى: ٦ عدد
   

 • سرى هفدهم
  سرى پستى هفدهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٥-١٣٥٤
  تعداد در سرى: ١١ عدد
   

 • سرى هجدهم
  سرى پستى هجدهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٥
  تعداد در سرى: ١٧ عدد
   

 • سرى نوزدهم
  سرى پستى نوزدهم
   
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٧-١٣٥٦
  تعداد در سرى: ١٢ عدد
   

 • سرى دولتى ١
  سرى پستى دولتى ١
   
  *در مكاتبات دولتى استفاده ميشد.
  دندانه: ١٣.١٣/٥
  فيليگران: ٥
  سال چاپ: ١٣٥٢
  تعداد در سرى: ١٢ عدد
   

 • سرى دولتى ٢
 • سرى خيريه
 • سرى آذربايجان