سکه محمدرضا شاه پهلوی

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سکه محمدرضا شاه پهلوی There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • ٥ دينار برنز

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   5شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    پنج دینار

   • سال ضرب: 1321
   • ضرب: ایران
   • جنس: الومینیم و برنز
   • وزن: 1.75 گرم
   • قطر: 16.2 میلیمتر
  • ١٠ دينار برنز

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   10شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    ده دینار

   • سال ضرب: 1321
   • ضرب: ایران
   • جنس: آلومینیم برنز
   • وزن: 2.6 گرم
   • قطر: 18.2  میلیمتر
  • ٢٥ دينار برنز

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   25شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    بیست و پنج دینار

   • سال ضرب: ار 1326 تا 1329
   • ضرب: ایران
   • جنس: آلومینیم و برنز
   • وزن: 3 گرم
   • قطر: 19  میلیمتر
   •  توضیحات: این سکه در سال 1328 ضرب نشده است.
  • ٥٠ دينار مسى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   50شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    پنجاه دینار

   • سال ضرب: 1322
   • ضرب: ایران
   • جنس: مس
   • وزن: 3.5 گرم
   • قطر: 20  میلیمتر
  • ٥٠ دينار برنز

   مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
   50شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    پنجاه دینار

   • سال ضرب: ار 1321 تا 1354
   • ضرب: ایران
   • جنس: آلومینیوم و برنز
   • وزن: 2.5 و 3.5 گرم
   • قطر: 20  میلیمتر
  • ٥٠ دينار آهنى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   50شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    پنجاه دینار

   • سال ضرب: ار 2535 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 شمسی
   • ضرب: ایران
   • جنس: آهن با روکش برنز
   • وزن: 2.5 گرم
   • قطر: 20  میلیمتر
  • ١ ريال نقره

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانیک ریال
   1 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1322 تا 1330
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 600
   • وزن: 1.6 گرم
   • قطر: 18.2 میلیمتر
  • ١ ريال مصدقى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانیک ریال
   1 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج

   • سال ضرب: از 1331 تا 1336
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 2 گرم
   • قطر: 18.5 میلیمتر
  • ١ ريال دوتاج

   مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانیک ریال
   1 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1337 تا 1354 شمسی و 2536 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 1.75 گرم
   • قطر: 18.5 میلیمتر
  • ١ ريال پنجاهمين سال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوییک ریال
   1 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 1.8 گرم
   • قطر: 18.5 میلیمتر
  • ١ ريال آريامهر

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایرانیک ریال
   1 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 شمسی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 1.8 گرم
   • قطر: 18.5 میلیمتر
  • ١ ريال فائو

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایرانیک ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخخوشه گندم
    تاج
    کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

   • سال ضرب: از 1350 تا 1354
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 1.82 گرم
   • قطر: 18.5 میلیمتر
  • ٢ ريال نقره

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایراندو ریال
   2 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1322 تا 1330
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 600
   • وزن: 3.2 گرم
   • قطر: 22.3 میلیمتر
  • ٢ ريال مصدقى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایراندو ریال
   2 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج

   • سال ضرب: از 1331 تا 1336
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 4 گرم
   • قطر: 22.5 میلیمتر
  • ٢ ريال دوتاج

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایراندو ریال
   2 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1338 تا 1354 شمسی و 2536 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 3 گرم
   • قطر: 22.5 میلیمتر
  • ٢ ريال پنجاهمين سال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلویدو ریال
   2 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 3 گرم
   • قطر: 22.5 میلیمتر
  • ٢ ريال آريامهر

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایراندو ریال
   2 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 شمسی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 3 گرم
   • قطر: 22.5 میلیمتر
  • ٥ ريال نقره

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانپنج ریال
   5 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1322 تا 1329
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 600
   • وزن: 8 گرم
   • قطر: 26.2 میلیمتر
  • ٥ ريال مصدقى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانپنج ریال
   5 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج

   • سال ضرب: از 1331 تا 1336
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 7 گرم
   • قطر: 26 میلیمتر
   •  توضیحات: این سکه در سال 1335 ضرب نشده است.
  • ٥ ريال دوتاج

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانپنج ریال
   5 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1337 تا 1346
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 5 و 7 گرم
   • قطر: 26 میلیمتر
  • ٥ ريال پنجاهمين سال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلویپنج ریال
   5 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 4.7 گرم
   • قطر: 25.8 میلیمتر
  • ٥ ريال آريامهر

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایرانپنج ریال
   5 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و1347 تا 1357 شمسی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 5 و 4.7 گرم
   • قطر: 22.8 میلیمتر
  • ١٠ ريال نقره

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانده ریال
   10 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1323 تا 1326
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 600
   • وزن: 16 گرم
   • قطر: 32.3 میلیمتر
  • ١٠ ريال (پهلوى كشيده)

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانده ریال
   10 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1335 تا 1344
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 12 و 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ١٠ ريال مبلغ باحروف

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایرانده ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

   • سال ضرب: از 1345 تا 1352
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 7 گرم
   • قطر: 28 میلیمتر
  • ١٠ ريال مبلغ باعدد

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران10 ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

   • سال ضرب: از 1352 تا 1354
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 7 گرم
   • قطر: 28 میلیمتر
  • ١٠ ريال پنجاهمين سال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی10 ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

   • سال ضرب: 2535
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 7 گرم
   • قطر: 28 میلیمتر
  • ١٠ ريال فائو

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایرانده ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
    خوشه گندم
    تاج
    کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

   • سال ضرب: 1348
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 7 گرم
   • قطر: 28 میلیمتر
  • ٢٠ ريال مبلغ باحروف

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایرانبیست ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

   • سال ضرب: از 1350 تا 1352
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ٢٠ ريال مبلغ باعدد

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران20 ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

   • سال ضرب: از 1352 تا 1357 خورشیدی و 2536 تا 2537 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ٢٠ ريال پنجاهمين سال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی20 ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   تاریخبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

   • سال ضرب: 2535
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ٢٠ ريال بازيهاى آسيائى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران20 ریال
   تصویر نیمرخ شاهسمبل بازی های آسیایی
    هفتمین دوره بازیهای آسیایی تهران
    تاریخ

   • سال ضرب: 1353
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ٢٠ ريال فائو (كسى كه...

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران20 ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
    خوشه گندم
    تاج
    کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

   • سال ضرب: 2535 تا 2536 شاهنشاهی
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ٢٠ ريال فائو (روستائى...

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران20 ریال
   تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
    خوشه گندم
    تاج
    روستایی حماسه آفرین طبیعت است

   • سال ضرب: 1357
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر
  • ٢٠ ريال تأسيس بانك ملى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   تصویر نیمرخ محمد رضا شاهتصویر نیمرخ رضا شاه
   فرمایش شاهنشاه آریامهرفرمایش اعلیحضرت رضا شاه کبیر

   تاسیس بانک ملی ایران یکی از پایه های حقیقی استقلال ایران بود

   تاسیس بانک ملی ایران یکی از آرزوهای دیرینه ملت من بوده است

   پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران

   20 ریال
   شهریور 1357 

   • سال ضرب: 1357
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل و مس
   • وزن: 9 گرم
   • قطر: 31 میلیمتر