سکه محمدرضا شاه پهلوی

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سکه محمدرضا شاه پهلوی There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • ٥ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  5 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    پنج دینار

  • سال ضرب: 1321
  • ضرب: ایران
  • جنس: الومینیم و برنز
  • وزن: 1.75 گرم
  • قطر: 16.2 میلیمتر
 • ١٠ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  10 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    ده دینار

  • سال ضرب: 1321
  • ضرب: ایران
  • جنس: آلومینیم برنز
  • وزن: 2.6 گرم
  • قطر: 18.2  میلیمتر
 • ٢٥ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  25 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: ار 1326 تا 1329
  • ضرب: ایران
  • جنس: آلومینیم و برنز
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 19  میلیمتر
  •  توضیحات: این سکه در سال 1328 ضرب نشده است.
 • ٥٠ دينار مسى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  50 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    پنجاه دینار

  • سال ضرب: 1322
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 3.5 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
 • ٥٠ دينار برنز

  مشخصات سکه

  روی سکه پشت سکه
  50 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    پنجاه دینار

  • سال ضرب: ار 1321 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: آلومینیوم و برنز
  • وزن: 2.5 و 3.5 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
 • ٥٠ دينار آهنى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  50 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    پنجاه دینار

  • سال ضرب: ار 2535 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 شمسی
  • ضرب: ایران
  • جنس: آهن با روکش برنز
  • وزن: 2.5 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
 • ١ ريال نقره

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یک ریال
  1 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1322 تا 1330
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 600
  • وزن: 1.6 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
 • ١ ريال مصدقى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یک ریال
  1 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج

  • سال ضرب: از 1331 تا 1336
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 2 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
 • ١ ريال دوتاج

  مشخصات سکه

  روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یک ریال
  1 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1337 تا 1354 شمسی و 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 1.75 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
 • ١ ريال پنجاهمين سال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی یک ریال
  1 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 1.8 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
 • ١ ريال آريامهر

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران یک ریال
  1 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 شمسی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 1.8 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
 • ١ ريال فائو

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران یک ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ خوشه گندم
    تاج
    کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: از 1350 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 1.82 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
 • ٢ ريال نقره

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران دو ریال
  2 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1322 تا 1330
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 600
  • وزن: 3.2 گرم
  • قطر: 22.3 میلیمتر
 • ٢ ريال مصدقى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران دو ریال
  2 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج

  • سال ضرب: از 1331 تا 1336
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 4 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
 • ٢ ريال دوتاج

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران دو ریال
  2 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1338 تا 1354 شمسی و 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
 • ٢ ريال پنجاهمين سال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی دو ریال
  2 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
 • ٢ ريال آريامهر

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران دو ریال
  2 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 شمسی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
 • ٥ ريال نقره

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران پنج ریال
  5 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1322 تا 1329
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 600
  • وزن: 8 گرم
  • قطر: 26.2 میلیمتر
 • ٥ ريال مصدقى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران پنج ریال
  5 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج

  • سال ضرب: از 1331 تا 1336
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 26 میلیمتر
  •  توضیحات: این سکه در سال 1335 ضرب نشده است.
 • ٥ ريال دوتاج

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران پنج ریال
  5 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1337 تا 1346
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 5 و 7 گرم
  • قطر: 26 میلیمتر
 • ٥ ريال پنجاهمين سال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی پنج ریال
  5 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 4.7 گرم
  • قطر: 25.8 میلیمتر
 • ٥ ريال آريامهر

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران پنج ریال
  5 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و1347 تا 1357 شمسی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 5 و 4.7 گرم
  • قطر: 22.8 میلیمتر
 • ١٠ ريال نقره

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران ده ریال
  10 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1323 تا 1326
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 600
  • وزن: 16 گرم
  • قطر: 32.3 میلیمتر
 • ١٠ ريال (پهلوى كشيده)

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران ده ریال
  10 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1335 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 12 و 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ١٠ ريال مبلغ باحروف

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران ده ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

  • سال ضرب: از 1345 تا 1352
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 28 میلیمتر
 • ١٠ ريال مبلغ باعدد

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 10 ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

  • سال ضرب: از 1352 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 28 میلیمتر
 • ١٠ ريال پنجاهمين سال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی 10 ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

  • سال ضرب: 2535
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 28 میلیمتر
 • ١٠ ريال فائو

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران ده ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
    خوشه گندم
    تاج
    کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: 1348
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 28 میلیمتر
 • ٢٠ ريال مبلغ باحروف

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران بیست ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

  • سال ضرب: از 1350 تا 1352
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ٢٠ ريال مبلغ باعدد

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 20 ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

  • سال ضرب: از 1352 تا 1357 خورشیدی و 2536 تا 2537 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ٢٠ ريال پنجاهمين سال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی 20 ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
  تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج

  • سال ضرب: 2535
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ٢٠ ريال بازيهاى آسيائى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 20 ریال
  تصویر نیمرخ شاه سمبل بازی های آسیایی
    هفتمین دوره بازیهای آسیایی تهران
    تاریخ

  • سال ضرب: 1353
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ٢٠ ريال فائو (كسى كه...

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 20 ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
    خوشه گندم
    تاج
    کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: 2535 تا 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ٢٠ ريال فائو (روستائى...

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 20 ریال
  تصویر نیمرخ شاه شیر و خورشید
    خوشه گندم
    تاج
    روستایی حماسه آفرین طبیعت است

  • سال ضرب: 1357
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 • ٢٠ ريال تأسيس بانك ملى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  تصویر نیمرخ محمد رضا شاه تصویر نیمرخ رضا شاه
  فرمایش شاهنشاه آریامهر فرمایش اعلیحضرت رضا شاه کبیر

  تاسیس بانک ملی ایران یکی از پایه های حقیقی استقلال ایران بود

  تاسیس بانک ملی ایران یکی از آرزوهای دیرینه ملت من بوده است

  پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران

  20 ریال
  شهریور 1357  

  • سال ضرب: 1357
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر