سکه رضاشاه پهلوی

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سکه رضاشاه پهلوی There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • ١ دينار

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   1 دینارشیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    یک دینار

   • سال ضرب: 1310
   • ضرب:
   • جنس: برنز
   • وزن: 1.7 گرم
   • قطر: 16 میلیمتر
  • ٢ دينار

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   2 دینارشیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    دو دینار

   • سال ضرب: 1310
   • ضرب:
   • جنس: برنز
   • وزن: 2.7 گرم
   • قطر: 18 میلیمتر
  • ٥ دينار نيكل

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   5 دینارشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخپنج دینار

   • سال ضرب: 1310
   • ضرب: ایران
   • جنس: نیکل
   • وزن: 2 گرم
   • قطر: 18.5 میلیمتر
  • ٥ دينار مسى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   5 دینارشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخپنج دینار

   • سال ضرب: 1314
   • ضرب:
   • جنس: مس
   • وزن: 2.15 گرم
   • قطر: 18.2 میلیمتر
   •  توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 5 دینار مس از قالب سکه های 5 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه در سال 1313 ضرب نشده است.
  • ٥ دينار برنز

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   5شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    پنج دینار

   • سال ضرب: از 1315 تا 1320
   • ضرب: ایران
   • جنس: برنز
   • وزن: 1.65 گرم
   • قطر: 16 میلیمتر
  • ١٠ دينار نيكل

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   10 دینارشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ ده دینار

   • سال ضرب: 1310
   • ضرب:
   • جنس: نیکل
   • وزن: 4 گرم
   • قطر: 21 میلیمتر
  • ١٠ دينار مسى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   10 دینارشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخده دینار

   • سال ضرب: 1314
   • ضرب:
   • جنس: مس
   • وزن: 3.2 گرم
   • قطر: 21 میلیمتر
   • توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 10 دینار مس از قالب سکه های 10 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه ها تنها در سال 1314 ضرب شده است.
  • ١٠ دينار برنز

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   10شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    ده دینار

   • سال ضرب: ار 1315 تا 1320
   • ضرب: ایران
   • جنس: برنز
   • وزن: 2.68 گرم
   • قطر: 18  میلیمتر
  • ٢٥ دينار نيكل

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   25 دینارشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ بیست و پنج دینار

   • سال ضرب: 1310
   • ضرب: 
   • جنس: نیکل
   • وزن: 5 گرم
   • قطر: 24 میلیمتر
  • ٢٥ دينار مسى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   25 دینارشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخبیست و پنج دینار

   • سال ضرب: 1314
   • ضرب:
   • جنس: مس
   • وزن: 4.3 گرم
   • قطر: 24 میلیمتر
  • ٥٠ دينار نيكل

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   50 دینارشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ بلوط
   برگ بلوطتاج
   تاجتاریخ

   • سال ضرب: 1305 و 1307
   • ضرب: بروکسل
   • جنس: نیکل
   • وزن: 3 گرم
   • قطر: 19 میلیمتر
  • ٥٠ دينار برنز

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   50شیر و خورشید
   برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاریختاج
    پنجاه دینار

   • سال ضرب: ار 1315 تا 1320
   • ضرب: ایران
   • جنس: برنز
   • وزن: 3.49 گرم
   • قطر: 20  میلیمتر
  • ١٠٠ دينار نيكل

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   100 دینارشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ بلوط
   برگ بلوطتاج
   تاجتاریخ

   • سال ضرب: 1305 و 1307
   • ضرب: بروکسل
   • جنس:نیکل
   • وزن: 4.5 گرم
   • قطر: 21 میلیمتر
  • ١٠ شاهى مسى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   10 شاهیشیر و خورشید
   نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخده شاهی

   • سال ضرب: 1314
   • ضرب: ایران
   • جنس: مس
   • وزن: 4.4 گرم
   • قطر: 24 میلیمتر
  • ربعى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   ربعیشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   برگ زیتون و برگ بلوطتاج
   طهرانتاریخ
    ربعی

   • سال ضرب: 1304 و 1315
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 1.2 گرم
   • قطر: 15.4 میلیمتر
  • ٥٠٠ دينار رايج مملكت

   مشخصات سکه

   این سکه بسیار نایاب است.

   روی سکهپشت سکه
   پانصد دینارشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   برگ زیتون و برگ بلوطتاج
   طهرانتاریخ


   • سال ضرب: 1304
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 2.3 گرم
   • قطر: 18 میلیمتر
  • ٥٠٠ دينار خطى

   مشخصات سکه

   این سکه کمیاب می باشد.

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران500 دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   طهرانبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ


   • سال ضرب: 1305
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 2.3 گرم
   • قطر: 18 میلیمتر
  • ٥٠٠ دينار تصويرى

   مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
   پهلوی شاهنشاه ایرانپانصد دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   تصویر شاهبرگ زیتون و برگ بلوط
   جلوس آذر 1304تاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1306 تا 1308
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 2.3 گرم
   • قطر: 18 میلیمتر
  • ١٠٠٠ دينار رايج مملكت

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   یکهزار دینارشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   برگ زیتون و برگ بلوطتاج
   طهرانتاریخ

   • سال ضرب: 1304 و 1305
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 4.6 گرم
   • قطر: 23 میلیمتر
  • ١٠٠٠ دينار خطى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانیکهزار دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   طهرانبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ

   • سال ضرب: 1305 و 1306
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 4.6 گرم
   • قطر: 23 میلیمتر
  • ١٠٠٠ دينار تصويرى

   مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
   پهلوی شاهنشاه ایرانیکهزار دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   تصویر شاهبرگ زیتون و برگ بلوط
   جلوس آذر 1304تاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1306 تا 1308
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 4.6 گرم
   • قطر: 23 میلیمتر
  • ٢٠٠٠ دينار رايج مملكت

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   دو هزار دینارشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   برگ زیتون و برگ بلوطتاج
   طهرانتاریخ

   • سال ضرب: 1304 و 1305
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 9.2 گرم
   • قطر: 27 میلیمتر
  • ٢٠٠٠ دينار خطى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایراندو هزار دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   طهرانبرگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ

   • سال ضرب:  1305 و 1306
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 9.2 گرم
   • قطر: 27 میلیمتر
  • ٢٠٠٠ دينار تصويرى

   مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
   پهلوی شاهنشاه ایراندو هزار دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   تصویر شاهبرگ زیتون و برگ بلوط
   جلوس آذر 1304تاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1306 تا 1308
   • ضرب: ایران ، هیتون و لنینگراد
   • جنس: نقره
   • وزن: 9.2 گرم
   • قطر: 27 میلیمتر
  • ٥٠٠٠ دينار رايج مملكت

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   پنج هزار دینارشیر و خورشید
   رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   برگ زیتون و برگ بلوطتاج
    تاریخ

   • سال ضرب: 1304 و 1305
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 23 گرم
   • قطر: 36 میلیمتر
  • ٥٠٠٠ دينار خطى

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانپنج هزار دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
    برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ

   • سال ضرب: 1305 و 1306
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • وزن: 23 گرم
   • قطر: 36 میلیمتر
  • ٥٠٠٠ دينار تصويرى

   مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
   پهلوی شاهنشاه ایرانپنج هزار دینار
   برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
   تصویر شاهبرگ زیتون و برگ بلوط
   جلوس آذر 1304تاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1306 تا 1308
   • ضرب: ایران ، هیتون و لنینگراد
   • جنس: نقره
   • وزن: 23 گرم
   • قطر: 36 میلیمتر
  • نيم ريال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایراننیم ریال
   نیم ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1310 تا 1315
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 828
   • وزن: 2.5 گرم
   • قطر: 18 میلیمتر
  • ١ ريال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانیک ریال
   1 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1310 تا 1313
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 828
   • وزن: 5 گرم
   • قطر: 22.5 میلیمتر
  • ٢ ريال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایراندو ریال
   2 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1310 تا 1313
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 828
   • وزن: 10 گرم
   • قطر: 26.5 میلیمتر
  • ٥ ريال

   مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
   رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانپنج ریال
   5 ریالشیر و خورشید
   برگ زیتون و برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاجتاج
   تاریخ 

   • سال ضرب: از 1310 تا 1313
   • ضرب: ایران
   • جنس: نقره
   • عیار: 828
   • وزن: 25 گرم
   • قطر: 37 میلیمتر