سکه رضاشاه پهلوی

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سکه رضاشاه پهلوی There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • ١ دينار

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  1 دینار شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    یک دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب:
  • جنس: برنز
  • وزن: 1.7 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
 • ٢ دينار

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  2 دینار شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    دو دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب:
  • جنس: برنز
  • وزن: 2.7 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
 • ٥ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  5 دینار شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ پنج دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 2 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
 • ٥ دينار مسى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  5 دینار شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ پنج دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 2.15 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 5 دینار مس از قالب سکه های 5 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه در سال 1313 ضرب نشده است.
 • ٥ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  5 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    پنج دینار

  • سال ضرب: از 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 1.65 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
 • ١٠ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  10 دینار شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  ده دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب:
  • جنس: نیکل
  • وزن: 4 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
 • ١٠ دينار مسى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  10 دینار شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ ده دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 3.2 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
  • توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 10 دینار مس از قالب سکه های 10 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه ها تنها در سال 1314 ضرب شده است.
 • ١٠ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  10 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    ده دینار

  • سال ضرب: ار 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 2.68 گرم
  • قطر: 18  میلیمتر
 • ٢٥ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  25 دینار شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب: 
  • جنس: نیکل
  • وزن: 5 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر
 • ٢٥ دينار مسى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  25 دینار شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر
 • ٥٠ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  50 دینار شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ بلوط
  برگ بلوط تاج
  تاج تاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1307
  • ضرب: بروکسل
  • جنس: نیکل
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 19 میلیمتر
 • ٥٠ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  50 شیر و خورشید
  برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاریخ تاج
    پنجاه دینار

  • سال ضرب: ار 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 3.49 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
 • ١٠٠ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  100 دینار شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ بلوط
  برگ بلوط تاج
  تاج تاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1307
  • ضرب: بروکسل
  • جنس:نیکل
  • وزن: 4.5 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
 • ١٠ شاهى مسى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  10 شاهی شیر و خورشید
  نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ ده شاهی

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب: ایران
  • جنس: مس
  • وزن: 4.4 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر
 • ربعى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  ربعی شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوط تاج
  طهران تاریخ
    ربعی

  • سال ضرب: 1304 و 1315
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 1.2 گرم
  • قطر: 15.4 میلیمتر
 • ٥٠٠ دينار رايج مملكت

  مشخصات سکه

  این سکه بسیار نایاب است.

  روی سکه پشت سکه
  پانصد دینار شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوط تاج
  طهران تاریخ


  • سال ضرب: 1304
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
 • ٥٠٠ دينار خطى

  مشخصات سکه

  این سکه کمیاب می باشد.

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران 500 دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  طهران برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ


  • سال ضرب: 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
 • ٥٠٠ دينار تصويرى

  مشخصات سکه

  روی سکه پشت سکه
  پهلوی شاهنشاه ایران پانصد دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  تصویر شاه برگ زیتون و برگ بلوط
  جلوس آذر 1304 تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
 • ١٠٠٠ دينار رايج مملكت

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  یکهزار دینار شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوط تاج
  طهران تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
 • ١٠٠٠ دينار خطى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یکهزار دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  طهران برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1306
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
 • ١٠٠٠ دينار تصويرى

  مشخصات سکه

  روی سکه پشت سکه
  پهلوی شاهنشاه ایران یکهزار دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  تصویر شاه برگ زیتون و برگ بلوط
  جلوس آذر 1304 تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
 • ٢٠٠٠ دينار رايج مملكت

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  دو هزار دینار شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوط تاج
  طهران تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
 • ٢٠٠٠ دينار خطى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران دو هزار دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  طهران برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ

  • سال ضرب:  1305 و 1306
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
 • ٢٠٠٠ دينار تصويرى

  مشخصات سکه

  روی سکه پشت سکه
  پهلوی شاهنشاه ایران دو هزار دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  تصویر شاه برگ زیتون و برگ بلوط
  جلوس آذر 1304 تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران ، هیتون و لنینگراد
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
 • ٥٠٠٠ دينار رايج مملكت

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  پنج هزار دینار شیر و خورشید
  رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوط تاج
    تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر
 • ٥٠٠٠ دينار خطى

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران پنج هزار دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
    برگ زیتون و برگ بلوط
    تاج
    تاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1306
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر
 • ٥٠٠٠ دينار تصويرى

  مشخصات سکه

  روی سکه پشت سکه
  پهلوی شاهنشاه ایران پنج هزار دینار
  برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
  تصویر شاه برگ زیتون و برگ بلوط
  جلوس آذر 1304 تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران ، هیتون و لنینگراد
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر
 • نيم ريال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران نیم ریال
  نیم ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1310 تا 1315
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 2.5 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
 • ١ ريال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یک ریال
  1 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1310 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 5 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
 • ٢ ريال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران دو ریال
  2 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1310 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 10 گرم
  • قطر: 26.5 میلیمتر
 • ٥ ريال

  مشخصات سکه

   روی سکه پشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران پنج ریال
  5 ریال شیر و خورشید
  برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج تاج
  تاریخ  

  • سال ضرب: از 1310 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 25 گرم
  • قطر: 37 میلیمتر